Vedtekter for Benjamins Minnefond

vedtatt 19. mars 2001

sist endret 23. august 2010

 

 

1. Stiftelsen ”Benjamins Minnefond” er en selveiende institusjon opprettet ved gaver og innsamlede midler etter Benjamin Hermansens død på Holmlia i Oslo 26. januar 2001.

 

2. Stiftelsens formål er å fremme forebyggende antirasistisk arbeid. Stiftelsen skal være politisk uavhengig.

 

3. Stiftelsens grunnkapital er kr. 500.000,-. Inntekter, herunder gaver, går inn i et fond som forvaltes av styret. Utgifter til opprettelse og drift av stiftelsen dekkes av fondets midler. Utbetaling kan bare skje av rentene og avkastningen av grunnkapitalen, samt gaver til fondet og renter og avkastning av disse. Styret fastsetter det samlede utbetalingsbeløp for hvert år.

 

4. Midler fra Benjamins Minnefond kan tildeles personer, stiftelser eller organisasjoner som driver barne- og ungdomsarbeid og andre kulturtiltak. Hensikten er å motarbeide diskriminering, fremme likeverd og bekjempe rasisme i Norge.

 

5. Stiftelsens styre skal bestå av tre til fem medlemmer som velges for en periode på to år og som kan gjenvelges. Nye styremedlemmer velges av det sittende styre.

 

6. Styret velger en styreleder som representerer stiftelsen utad. Vedtak treffes i styremøte som holdes ved behov eller når minst to styremedlemmer ber om det. Hvert styremedlem har èn stemme. Ved stemmelikhet teller styreleders, eller i styreleders fravær; møteleders stemme dobbelt. Vedtak om utbetaling eller om vedtektsendring krever 2/3 flertall, forøvrig treffes beslutninger med alminnelig flertall. Styret skal føre møtebok i samsvar med § 31 i stiftelsesloven av 15. juni 2001 nr. 59.

 

7. Styret kan ansette daglig leder til å forestå driften av fondet. Daglig leder kan være en fra styret eller en utenforstående. Styret kan også forøvrig engasjere ekstern og intern hjelp ved behov. Eventuell godtgjørelse til daglig leder eller annen hjelp fastsettes av styret etter avtale med vedkommende. Det utbetales ikke lønn eller annen godtgjørelse til styrets medlemmer.

 

8. Styret utarbeider nærmere retningslinjer for sitt arbeid og for utlysnings- og utbetalingstidspunkt. Styret skal sørge for regnskap og revisjon. Stiftelsen skal ha godkjent revisor som velges av styret.

 

9. Oppløsning eller omdanning av stiftelsen kan bare skje etter bestemmelsene i stiftelsesloven kapittel 6. Stiftelsens midler skal i så fall anvendes i samsvar med stiftelsens formål og etter nærmere beslutning av styret.